REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

 

Omogućava da se sa detetom ostvari komunikacija preko tela i pokreta čime se obnavljaju, obogaćuju i stvaraju nova senzomotorna i psihomotorna iskustva.

Sprovodi se kroz opšte i specifične vežbe prilagođene individualnim mogućnostima i razvojnim potrebama deteta, a u skladu sa njegovim emocionalnim stanjem.